Politika kvality a ochrany životního prostředí

Společnost Blažek gastro, s.r.o. ve svém podnikání vyznává zásady řízení kvality, společenské odpovědnosti a transparentnosti, které jsou uplatňovány s těmito standardy:

ISO 9001 – řízení kvality

ISO 14001 – ochrana životního prostředí

při navrhování a dodávání gastronomických zařízení a celků dále uplatňuje legislativní normy:

Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000Sb., v platném znění

Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy č. 38/2001 Sb., v platném znění HACCP

Cílem naší společnosti je systematické zvyšování odborné úrovně, konkurenceschopnosti a produktivity práce s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí. Pro plnění daného cíle v naší činnosti je nezbytnost zajistit komplexnost rozsahu činností souvisejících s dodávkami gastronomických technologií, odpovídajících potřebám ochrany životního prostředí. Nejedná se pouze o samotné zařízení a dispoziční řešení provozovny, ale i o výběr dodavatele, který ve své činnosti respektuje enviromentální aspekty již při projektování a výrobě daného produktu.

Základem naší činnosti vždy zůstane respektování připomínek zákazníka a zpětnou vazbou od zákazníka vytvářet prostor pro udržování a rozšiřování nabídky poskytovaných služeb v kvalitě, která získá plnou spokojenost objednatele. Naším zájmem zůstává, aby všechny činnosti, které mají vliv na kvalitu a životní prostředí, byly prováděny bezchybně, systematicky a neustále zlepšovány.

Zvýšením úsilí na řízení kvality činností a to i za cenu momentálního navýšení nákladů docílit racionality a efektivity všech procesů činností společnosti, což v konečném důsledku povede ke snížení celkových nákladů společnosti a ke spokojenosti zákazníků.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s  kvalitou výroby a poskytováním služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí. Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem společnosti.

Zásady politiky kvality a  ochrany životního prostředí :

   1. Vedení se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí a to jak ve vlastní činnosti tak i při volbě dodavatelů zařízení, kdy bude požadovat důkazy o tom, že i oni respektují při projekci, výrobě a provozu svých produktů zásady ochrany životního prostředí.

   2. Ochrana životního prostředí je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí. Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.

   3. Organizace pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém managementu ochrany životního prostředí.

   4. Organizace se zavazuje k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí, především prevenci jeho znečišťování.

   5. Otevření komunikace se zákazníky a investory, dodavateli, zaměstnanci a veřejností o přístupu společnosti k ochraně životního prostředí a o dosahovaných výsledcích.

Na podporu naplňování politiky kvality a zásady ochrany životního prostředí se vedení společnosti zavazuje (s ohledem na ekonomickou únosnost) trvale zabezpečovat potřebné materiálové, finanční, informační a další zdroje.

Všichni pracovníci společnosti jsou si vědomi, že kvalita námi prováděných činností je pro věc prvořadá a nezbytná. Úroveň kvality musí být stále vysoká a stabilní s tím, že bude dostatečným důvodem pro další zakázky v současnosti i v budoucnosti.

Naším cílem je :

"Být nejspolehlivějším a nejkvalitnějším dodavatelem s přiměřenou cenou."


Základní strategie s.r.o. ve střednědobém výhledu je posilovat a nepřetržitě upevňovat získané postavení obchodní, servisní, inženýrsko - dodavatelské a poradenské organizace na trhu v oborech dodávek a prodeje gastronomických zařízení. Dále zaměřovat svoji činnost na projekčně dispoziční řešení gastronomických provozů, které sleduje potřeby a zásady ochrany životního prostředí a v této souvislosti se zaměřit na realizaci komplexních dodávek s vysokým podílem přidané kvalifikované práce na klíč tak, aby byla, technicky a organizačně schopnou realizovat velké zakázky.

Pro období roku 2010 a výhledově nastoupit trend odborného vzdělávacího působení v rámci marketingu a poradenství směrem k zákazníkům a seznamovat je s efektivními produkty a technologiemi a napomáhat tak obměně zařízení a zavádění nových ekologicky i ekonomicko šetrných technologií a výrobních procesů.

Strategie podnikatelské činnosti je každoročně vyhodnocována a upřesňována tak, aby byl patrný dlouhodobý výhled. Nedílnou součástí strategie společnosti jsou konkrétní cíle v oblasti kvality a ochrany životního prostředí stanovené pro určitá období. Cíle jsou pravidelně hodnoceny a doplňovány při přezkoumávání účinnosti systému.

Politika kvality a ochrany životního prostředí je závazná pro všechny zaměstnance a je jasně komunikována ve společnosti. Tato politika byla vyvěšena na místech přístupných všem pracovníkům, zákazníkům a sdělena všem osobám, které pro organizaci nebo v její prospěch pracují. Za prokazatelné seznámení jsou odpovědní všichni vedoucí pracovníci s.r.o.

Pro zajištění optimální kvality a ochrany životního prostředí se společnost Blažek gastro s.r.o. pravidelně podrobuje certifikačním a dozorním auditům pro normy řízení kvality ISO 9001 a normy ochrany životního prostředí 14001 v platném znění, které zjišťují, že organizace je schopna dosahovat specifikované cíle v náročném konkurenčním prostředí, zejména v oblasti procesní, dodržování kvality a ochrany životního prostředí.